Finn Psykolog

Finn Psykolog

Noen psykiske problemer og vanskeligheter kan fastlegen hjelpe deg med, men det varierer i hvilken grad fastlegen har kompetanse og ressurser til å håndtere «sjelelige plager». Uansett vil fastlegen som regel være første instans på vei til å få hjelp.

Behandling i Spesialisthelsetjenesten

Har du et høyt lidelsestrykk og omfattende utfordringer, kan fastlegen sende en beskrivelse av dine plager i en søknad som sendes til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. For å motta behandling i spesialisthelsetjenesten, må fastlegen begrunne ditt behov for behandling. Det vil si at du må ha et lidelsestrykk som «kvalifiserer» for rett til helsehjelp. Du kan lese mer om hvordan dine rettigheter i forhold til behandling blir vurdert i denne veilederen.

Dersom du får tilbud om behandling i spesialisthelsetjenesten, vil du som regel få tildelt en behandler som følge av en helhetsvurdering hvor man ser på ditt behov og hvilke behandlerressurser man har tilgjengelig ved den poliklinikken som har mottatt søknaden. Hvilken poliklinikk eller distriktspsykiatris senter du henvises til, avhenger av hvor du bor. Har du andre ønsker og preferanser, er det såkalt «fritt sykehusvalg», og du kan anmode om å få behandling et annet sted.

Kommunehelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten kalles også for «andrelinje tjenesten». Førstelinjetjenesten er de kommunale tilbudene. De fleste kommuner har et godt kommunalt tilbud til mennesker med psykiske plager. Her finner man en rekke ulike tilbud og tiltak som kan iverksettes for å avhjelpe, forebygge, og til dels, behandle psykiske plager. Spesialisthelsetjenesten har ofte mer spissede og spesialiserte tiltak, men ofte finner man et bedre eller mer passende tilbud i kommunal regi. Fastlegen vil sannsynligvis forsøke å koble deg opp til det kommunale hjelpeapparatet i første omgang. Viser det seg at dette ikke er tilstrekkelig, kan en søknad til psykiske helse i spesialisthelsetjenesten være en naturlig oppfølging.

Tilbudet i spesialisthelsetjenesten er som regel også svært variert. Her jobber man tverrfaglig med mange innfallsvinkler til psykisk helse. Man kan gå til psykolog for å få individualterapi, gå i gruppebehandling, delta i spesialisert opplegg for OCD og tvang eller få hjelp til å utrede problemet, diagnostisere tilstanden og eventuelt få medikamentell behandling i regi av en psykiater.

Hvilken (type) behandling trenger du?

En psykisk lidelse er mer komplisert enn et beinbrudd, og det er følgelig mer komplisert å finne de riktige behandlingstiltakene for den enkelte. Dette kan representere et problem i psykisk helsevern, men det kan også gi rom for mange muligheter. I videoen under gjør jeg mer spesifikt rede for ulike innfallsvinkler og behandlingstiltak i forhold til psykiske plager. Dersom du sliter psykisk, og tenker at du har behov for behandling, kan det være viktig å se denne videoen før du begynner å undersøke dine muligheter for hjelp, og kanskje kan du få noen tips til hvordan du kan hjelpe deg selv.

Verdt å vite om selvutvikling

Privatpraktiserende psykolog

Dersom du ikke kvalifiserer for behandling i spesialisthelsetjenesten, men likevel føler et stort behov for å drøfte dine utfordringer med en psykolog, kan du forsøke å søke hjelp hos en privatpraktiserende psykolog. I denne kategorien finner man psykologer som jobber privat uten såkalt driftstilskudd. Det vil si at du må koste behandlingen selv, og det kan koste fra 700 kroner per time og oppover. De som har såkalt driftstilskudd, opererer omtrent på samme måte som fastlegen og spesialisthelsetjenesten. Her betaler du en egenandel ved hver konsultasjon opp til en grense på rundt 2000 kroner hvor du mottar et frikort. Alt over 2000 kroner vil deretter være kostnadsfritt for deg ut året. Neste år begynner du på nytt og betaler egenandel opp til frikortgrensen.

Vi har foreløpig ingen god oversikt over privatpraktiserende psykologer uten driftstilskudd, men disse vil ofte reklamere for sin praksis dersom de har ledig kapasitet og trenger tilførsel av nye klienter. Her kan ventetiden være kort.

Dersom du tenker at du trenger en privatpraktiserende psykolog med driftstilskudd, må du igjen via din fastlege for å få en henvisning med beskrivelse av symptomer og utfordringer. Det kan hjelpe at du slev undersøker hvilke psykologer som holder til i nærheten av der du bor, og eventuelt gjør deg opp en mening om hvilken psykolog du ønsker å henvises til. På følgende linker finner du oversikt over alle tilgjengelige psykologer i de ulike områdene, samt hvor lang venteliste de har.

Dette er altså lister over privatpraktiserende psykologer og legespesialister som har refusjonsavtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Her kan både privatpersoner, pårørende og helsepersonell finne lenkene til nettsidene i hver helseregion med oversikt over psykologer og legespesialister som har inngått avtale

Finn en psykolog med avtale der du bor

Når det gjelder psykologer og legespesialister som ikke har avtaleordning, finnes det mange spredte oversikter, men så vidt vi vet, finnes det ikke én fullgod liste. Vi her i Psykolog.com har imidlertid ambisjoner om å lage en slik liste, og håper at psykologer som jobber privat uten driftstilskudd vil registrere seg her slik at kontaktinformasjonen blir tilgjengelig for de som har behov.  Det kan ofte være kortere ventetid hos psykologer som jobber privat uten avtale

Har du ingen psykisk lidelse, men er interessert i gruppeterapi som selvutvikling, vil du ikke få behandlingstilbud i regi av spesialisthelsetjenesten.

Gruppeterapi

Psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten har ofte såkalte «dagposter» som tufter mye av sin virksomhet på gruppeterapi. Psykiatriske poliklinikker har som regel også gruppeterapi blant sine tilbud. Ønsker du å vite mer om denne behandlingsformen, og hvorvidt det er noe som kan avhjelpe nettopp dine utfordringer, har vi laget en egen side viet til innføring i gruppeterapi som behandlingsform. Ta en titt på GruppeTerapi.info. Skal du gå i gruppeterapi i regi av spesialisthelsetjenesten, trenger du igjen en henvisning fra fastlege, og da er det en fordel om legen spesifiserer ditt ønske om gruppebehandling. Av og til er det kortere ventetid for å komme inn i gruppeterapi enn i «én-til-én samtaler» hos psykolog.
Gruppelogo-ny-versjon

Privatpraktiserende gruppeterapeuter

Dersom gruppeterapi i regi av psykisk helsevern i andrelinje ikke er aktuelt, kan man forsøke å finne en privatpraktiserende gruppeterapeut. Her kan inntakskriteriene være litt forskjellige, noen terapeuter er avhengige av henvisning fra fastlege eller annen kvalifiserende instans, men det finnes også gruppetilbud hvor det holder at man henvender seg på egne vegne. Er du interessert i å finne ut om det foregår gruppeterapi i privat regi i området hvor du bor, kan du begynne med å sjekke denne terapeutlisten. Listen er sist oppdatert i september 2014.

Registrering for psykologer

På sikt har vi en ambisjon om å opprette og opprettholde en liste over psykologer som jobber privat uten refusjonsavtale. Vi har i den forbindelse laget et skjema hvor privatpraktiserende psykologer kan registrere seg. Målet er å lage en god portal for formidling av kontaktinformasjon for psykologer. Er du psykolog og ønsker oppføring på psykolog.com, finner du registreringsskjema her.